یکشنبه 3 تیر 1403 - 57 : 14

طراحی و محاسبات ترانسفورماتور:

طـراحـی و محـاسبـات تـرانسفـورماتـور مطـابـق نيـاز مشـتـری و استـانـداردهـای روز دنيـا، بـا بکـارگیـری روش هـای مـدرن و نـرم افزارهای بروز شده محاسباتی و طراحی ترانسفورماتور انجام می گردد. محـاسبـات الکتـریکـی ، حـرارتـی و آنـالیـز و تحلیـل استحکـام مکـانیکـی و حـرارتـی در مقـابـل نیـروهـای اتصـال کوتـاه توسط برنامه های کامپیوتری صورت می گیرد . طراحی کليه قطعات و اجزاء ترانسفورماتور توسط نرم افزار های سه بعدی (3D) انجام می شود و کنترل های لازم جهت مونتاژ اجزاء ترانسفورماتور در نرم افزارها، برای تصديق و صحه گذاری طراحی قبل از ساخت قطعات انجام می‌گردد.

برنامه ریزی ، تامین مواد و تجهیزات لازم سفارشات:

بـرنـامـه ريـزی سفـارشـات شـرکـت مـاشیـن انتقـال قـدرت بـا نـرم افــزار MS-Project تحـت شبکه انجـام و قابـل پيگيـری تـوسـط کـارفرمـا می باشـد.

این شرکت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001:2008 ، سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004 و سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای را بر اساس استاندراد OHSAS 18001:2007 از شرکت QAL انگلستان کسب نموده است.

مـواد و تجهيـزات جـانبـی تـرانسفـورماتور و خدمات مورد نیاز مطابق نقشه ها واسناد معاونت طراحی و مهندسی و استانداردهای روز دنیا و با هماهنگی معاونت برنامه ريزی و سیستمها تامین می گردد و پس از انجام مراحل کنترل کیفیت در اختیار معاونت تولید قرار می گیرد.

با توجه به خدمات پس از فروش دو ساله، تحت گارانتی جهت محصولات شرکت، معاونت تامین و پشتیبانی پس از ارزیابی دقیق تامین کنندگان نسبت به تامین مواد، تجهیزات جانبی و خدمات اقدام می نماید.

تولید محصولات:

پس از انجام پروسه طراحی و محاسبات و همچنین برنامه ریزی و تامین مواد و تجهیزات جانبی، کارگاههای معاونت تولید، وظیفه اجرای مراحل تولید ترانسفورماتور با کیفیت بالا و در زمان کوتاه را بعهده دارند که این کارگاهها بشرح ذیل می باشند:

1-کارگاه سیم سازی (سايزينگ):

در ايـن کـارگـاه سيـم از مـقطـع گـرد (مـفتـول) بـه روش کـشـش و نـورد در مقـاطـع مـورد نيـاز، طبـق دستـور کـار تـوليـد می گردد و بـوسيـله مـاشیـن آلات کشـش و نـورد بـه ميـزان و ابعـاد لازم، از دوزه های مورد نظـر گـذرانـده شـده و بـه مقطـع درخـواستـی تبـديـل می گـردد.

سيـم هـای توليـدی بـه منظـور برخورداری از انعطاف لازم حين سيم پيچی، در پروسه عمليات آنيلينگ تحت خلاء قرار می گيرد. ظرفیت تولید این کارگاه 4000 کیلوگرم سیم آنیل شده در هـر شيفت کاری می باشد.

لیست تجهیزات کارگاه سیم سازی بشرح زیر می باشد:

-       دستگاه کشش سیم           (یک دستگاه)

-       دستگاه نورد سیم               (یک دستگاه)

-       دستگاه آنیلینگ تحت خلاء     (یک دستگاه)

-       دستگاه پولیش                   (یک دستگاه)

 

​           ​2-کارگاه تولید سيم  عايق کاری شده (استرند- کابل سیویل):

این کارگاه  با بهره گیری از سه دستگاه اتوماتيک عايق کاری سيم تک رشته (استرند) و چند رشته ( کابل سیویل )، ظـرفيـت عايـق کـاری سيم به ميزان 1500 کيلـوگـرم در هـر شيفت کاری را دارا می باشد.

لیست تجهیزات کارگاه تولید سیم عایق کاری شده بشرح زیر می باشد:

-       استرند اتوماتیک با ظرفیت 12 لایه عایق کاری با سرعت 12 متر بر دقیقه   (دو دستگاه)

-       استرند اتوماتیک با ظرفیت 8 لایه عایق کاری با سرعت 6 متر بر دقیقه      (يک دستگاه)

                3-کارگاه توليد سيم پيچ (کويل ):

کـویـل تـرانسفـورماتـورهـای تـولیـدی ایـن شـرکـت، بـا بهـره گیـری از دستگـاه هـای تـولیـد سیم پیچی شامل 2 دستگاه کويل پيچ افقـی با ظرفيت 16 تن و طـول 3.2 متـر و قطـر کـارگيـری 2.5 متـر و  2 دستگـاه کويـل پيـچ افقـی بــا ظــرفيــت 12 تــن و طــول 3.2 متر و قطر کارگيری 2.2 مـتر و يک دستگاه قالب تراش بـا ظرفیت 5 تن با طول کارگـیری 3.2 مـتر و قـطر 2.2 متر انـجـام می پذیرد. همچنيـن از ابزارهای پرس سيم پيچی، انواع قالب های فلزی جهت توليد کويل، هاسپل های مورد نیاز، انواع ترمز و هدايت کننده دستگاه جوش جریانی10  کیلو آمپـر و دستگـاه جـوش اکسـی اسیتیلـن، ابـزار خـم سيـم و ابزارهای ويژه جهت توليد سيم پيچی استفاده می گردد.
تـوليـد کـويـل تـرانسفـورماتورهای توزيع بوسيله شش دستگاه کويل پيچ افقی با ظرفيت 500 کيلـو گـرم و طـول 90 سانتيمتـر و قطـر کـارگيـری 80 سـانتيمتـر انجـام می شود.

4-کارگاه های عايق سازی و نجاری :

عايق های لايه ای با ضخامت زياد، عايق های ويژه و شيلدرينگ ها، عايق های فرم دار، سيلندر ها و اسپيسرها، کنده کمانی ها، قطعات عايقی سيستم ODAF جهت سيل کردن سيم پيچ ها و عايقهای مورد نياز جهت مونتاژ اجزاء اکتيوپارت در این کارگاه تولید می گردد. مواد اولیه مورد استفاده در این کارگاه بصورت خام از شرکتهای وایدمن، پوکارو، کرامپل توسط معاونت تامین تهیه و به عایق های ویژه تبدیل می گردد.

لیست تجهیزات کارگاه های عایق سازی و نجاری بشرح زیر می باشد:

-       قیچی عایق بری با طول های کارگیری 1.5 متر،  2.0 متر و 3.0 متری  (سه دستگاه)

-       قیچی عایق بری برقی با مشخصات 3 الی 6 میلیتر و 2 الی 15 میلمتر (دو دستگاه)

-       خم کن با مشخصات 2 متر طول و ضخامت 2.5 میلیمتر (يک دستگاه)

-       گردبر با طول کارگیری 2 متر (یک دستگاه)

-       کرکره زن با مشخصات 2*2*2 متر (یک دستگاه)

-       دستگاه اره فلکی 60 سانتیمتر و  90سانتیمتر (دو دستگاه)

-       پرس گرم هیدرولیک جهت پرس گرم عایق ها با ظرفیت تن 300 و ابعاد 220 سانتیمتر در 135سانتیمتر (یک دستگاه)

-       انواع قالب سیم پیچی با قطر 20 سانتیمتر الی 200 سانتیمتر (40 قالب)

 

 

 

 

-       اره قطع کن 90 Cm  (یک دستگاه)

-       دستگاه هفت کاره (یک دستگاه)

-       دستگاه سمباده نواری (چهار دستگاه)

-       دستگاه مکنده نجاری (یک دستگاه)

5-کارگاه مخزن سازی :

کارگاه مخزن سازی ترانسفورماتور، مجهز به تجهيزات لازم جهت ساخت و توليد مخزن و کنسرواتور محصولات می باشد. نيروهای متخصص و ماهر این کارگاه با بهره گيری از تجهيزات پيشرفته و بروز، تحت نظارت معاونت کنترل کيفيت و آزمایشگاهها از بدو تولید ، حين توليد و محصول نهايی نسبت به ساخت اقدام می نمايند. کلیه فعاليت های جوشکاری، سوراخکاری، ماشینکاری، اعم از ساخت قطعـات بدنه و قطعات تپ چنجر و سایر تجهیزات جانبی و همچنین انجام عملیات آهنگری و لوله کشی ترانسفورماتورها در اين کارگاه انجام می پذیرد.

پس از سند بلاست سطوح داخلی و خارجی اجزاء تولید شده ، سطح داخلی مخزن با پوشش اپوکسی و سطح خارجی بدنه با پوشش های زینک ریچ، اپوکسی و رنگ مخصوص نهایی مطابق استاندارد پوشانیده می شود.  با توجه به ظرفیت بالای تولید این کارگاه، امکان ارائه این محصول بصورت سفارشی به مشتریان امکان پذیر می باشد.

لیست تجهیزات کارگاه تولید مخزن بشرح زیر می باشد:

-       دستگاه جوش 630 آمپر (MIG,MAG) و روغنی ساده (چهار دستگاه)

-       دستگاه جوش ( دینام 500A) (یک دستگاه)

-       دستگاه دریل ستونی 35 Cm (یک دستگاه)

-       دستگاه دریل رادیال 90 Cm   (یک دستگاه)

-       دستگاه اره صابونی (یک دستگاه)

-       دستگاه اره لنگ (یک دستگاه)

-       دستگاه  600A TIG  (یک دستگاه)

-       دستگاه RECTIFIER   (سه دستگاه)

-       دستگاه تراش 1.5 متری و 2 متری (دو دستگاه)

-       دستگاه فرز 1 متری (یک دستگاه)

-       دستگاه برش پلاسما 3.5 سانتیمتری (یک دستگاه)

-       دستگاه اره آتشی      70 Cm * 27 Cm   (یک دستگاه)

-       دریل مگنتی 50 Cm * 30 Cm   (دو دستگاه)

 

 

 

 

 

6-کارگاه توليد رادياتور :

مبدل حرارتی از اجزاء مهم و حياتی در ترانسفورماتور می باشد. طراحی مبدل های حرارتی در معاونت طراحی و مهندسی و تحقيقات انجام می گردد. نقشه هـا و مـدارک لازم تهيـه و بـه منظـور تـوليـد بـه ایـن کـارگـاه ارائـه می گردد. پـره های پرس شده رادياتورها با استفـاده از دستگـاه جـوش غلطکـی جـوشکـاری شـده و سپـس با دستگـاه جـوش MIG,MAG بـه يکديگـر متصل می شوند. پس از کنترل کيفيت حين عمليات و مرحله نهايی،  رادياتورها جهت گالوانايز گرم ارسال می شود و رادياتورها آماده نصب می گردد. با توجه به ظرفیت بالای تولید این کارگاه، امکان ارائه این محصول بصورت بلوک های آماده به مشتریان امکان پذیر می باشد.

لیست تجهیزات کارگاه تولید رادیاتور بشرح زیر می باشد:

-       دستگاه جوش نقطه ای و سیستم خنک کنندگی مربوطه  (یک دستگاه)

-       دستگاه جوش غلطکی و سیستم خنک کنندگی مربوطه (یک دستگاه)

-       دستگاه پرس ضربه ای 20 تن (دو دستگاه)

-       دستگاه پرس ضربه ای 3 و 5 و 12 تن (سه دستگاه)

-       دستگاه جوش MAG,MIG  (یک دستگاه)

7-کارگاه مونتاژ و خشک سازی ترانسفورماتور:

مونتاژ اجزاء ترانسفورماتور شامل هسته، سیم پیچ، داربست های تپ چنجر، وان، بل، بیم ها، اکتیو پارت داخل وان، نصب بل روی آنها، نصب لوله کشی های مربوطه، نصب کنسرواتور و بوشینگ ها و در نهایت آماده سازی ترانسفورماتور جهت خشک سازی با استفاده از کوره های مناسب در این واحد انجام می پذیرد.

لیست تجهیزات کارگاه مونتاژ بشرح زیر می باشد:

-       دستگاه فیلتر پرس سرد 16,000 lit/h  (یک دستگاه)

-       پمپ روغن 16,000 lit/h (دو دستگاه)

-       پمپ روغن 2,000 lit/h (دو دستگاه)

-       پمپ  وکیوم Hi vac. 0.1 mbar 3,500 m3/h  (یک دستگاه)

-       پمپ  وکیوم Hi vac. 0.1 mbar 9,000 m3/h  (یک دستگاه)

-       پمپ  وکیوم 330 m3/h  (یک دستگاه)

-       دستگاه هیتر پمپ 16,000 lit/h  (یک دستگاه)

-       دستگاه تصفیه فیزیکی روغن 16,000 lit/h  (یک دستگاه)

-       لیفتراک 4.5 تن (يک دستگاه)

-       لیفتراک 8 تن (يک دستگاه)

-       کمپرسور باد پرتابل (سه دستگاه)

-       صلیبی جهت دمونتاژ و مونتاژ کویل ها 1 متر الی  4 متر (پنج دستگاه)

 

 

 

-       استند هسته 10 تن (يک دستگاه)

-       استند هسته 60 تن (يک دستگاه)

-       کمپرسور ثابت 6 bar ,2.5 m3/h  (یک دستگاه)

-       دستگاه جوش 150 A , 250 A (دو دستگاه)

-       کوره خشک کن الکتریکی 2 * 2 * 2 متر (یک دستگاه)

-       ابزار آلات عمومی جهت تعمیرات سایت (پنج مجموعه)

-       Carrier با ظرفیت 100 تن جهت جابجایی ترانسفورماتورها (پنج دستگاه)

-       جرثقیل سقفی 1 و 2 و 15 تن (سه دستگاه)

8-کنترل کیفیت:

معاونت کنترل کيفيت و آزمايشگاهها، نظارت بر کنترل کيفيت و انجام تست های ROUTINE و TYPE TEST و SPECIAL TEST مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی کالا، تجهيزات و قطعات جانبی ترانسفورماتورها را به عهده داشته و همچنين کلیه مواد، قطعات نیم ساخته ورودی و عملیات پدیدآوری محصولات از بدو تولید تا مرحله مونتاژ و تست های نهايی تحت نظارت دقیق پرسنل ماهر و با تجربه با تجهيزات پيشرفته و کاليبره انجـام می گردد.

آزمایش های نهایی الکتریکی بشرح لیست زیر جهت محصولات تولیدی و سایر ترانسفورماتورها قابل انجام می باشد:

آزمایش اندازه گیری مقاومت عایقی ، مقاومت اهمی سیم پیچ ها ، تسـت نسبـت تبدیـل ، تسـت تقسیـم شار مغناطیسی ، جریان بی بـاری در ولتـاژ پایین ، تست ولتاژ شکست روغن (دی الکتریک روغن)، اعمال ولتاژ بالا القایی و اعمالی به ترانسفورماتور ، تست ضربه صاعقه ، تست ضربه کلیدزنی، تست بار ، تست میزان افزایش دما (جهش حرارتی)، تست امپدانس اتصال کوتاه، تست صدا سنجی ،تست تانژانت دلتا ترانسفورماتور (CAPACITANCE & DISSIPATION FACTOR TEST)، تست تخلیه جزیی (PARTIAL DISCHARGE)، تست گاز کراماتوگرافی ، تست پاسخ فرکانسی سیم پیچ های ترانسفورماتور (F.R.A) ، تست تانژانت دلتا روغن و بوشینگ های ترانسفورماتور ، پاسخ فرکانس عایقی و تعیین میزان رطوبت ، تست بی باری ترانسفورماتور در ولتاژ نامی، آزمایش شارژ و دشارژ عایقی ، تست گروه برداری ، تست پیوستگی تپ چنجر ، تست ولتاژ پله ای STEP VOLTAGE TEST ، آناليز گازهای محلول و فورفورال ، آزمون های رطوبت و ترموگرافی ، آزمون های الکتریکی و تحلیلی مکانیکی ، تست شیمیایی و فیزیکی روغن ، عمر سنجی ترانسفورماتور و ... ( برخی از تست های فوق الذکر توسط آزمایشگاههای مرجع و همکار انجام می پذیرد)

لیست تجهیزات آزمایشگاهی قابل استفاده در محل کارخانه و پرتابل جهت ارسال به سایت بشرح زیر می باشد:

-       دستگاه دی الکتریک روغن حداکثر ولتاژ100 کیلو ولت ( یک دستگاه)

-       دستگاه دی الکتریک روغن حداکثر ولتاژ60 کیلو ولت (پرتابل - یک دستگاه)

-       دستگاه تست مقاومت عایقی تا 5کیلو ولت ( سه دستگاه دیجیتال ) و یک دستگاه آنالوگ (پرتابل)

         (مجموعاً چهار دستگاه)

-       دستگاه تست مقاومت عایقی تا 10کیلو ولت دیجیتال (پرتابل - یک دستگاه)

-       دستگاه تست تانژانت دلتا تا ولتاژ 12کیلو ولت (پرتابل - یک دستگاه)

-       دستگاه تست نسبت تبدیل TTR (پرتابل - دو دستگاه)

 

 

 

-       پاور آنالایزر  ( سه دستگاه)

-       ترانسفورماتور واسطه 3 الی کیلو ولت 100 (پرتابل - چهار دستگاه)

-       ژنراتور جهت تست ولتاژ القای تا 400 هرتز (پرتابل - یک دستگاه)

-       دستگاه تزریق جریان مستقیم1 mA  تا 200A    (پنج  دستگاه)

-       مولتی متر دیجیتال پرتابل (ده دستگاه)

-       مولتی متر دیجیتال آزمایشگاهی (پنج دستگاه)

-       ترمومتر دیجیتالی (چهار دستگاه)

-       واریاک تک فاز 5 و 15 و 40 آمپری (چهار دستگاه)

-       واریاک سه فاز 25 و 120 آمپری (سه دستگاه)

-       دیزل ژنراتور 400 کیلو ولت آمپر  (یک دستگاه)

-       اسیلوسکوپ استوریج (اندازه گیری موج ضربه)  (دو دستگاه)

-       ژنراتور ضربه بهمراه سیستم اندازه گیری و ثبت کننده تا 350 کیلو ولت (يک مجموعه)

-       تابلوهای کنترل و اندازه گیری آزمایشات تلفات بی باری (يک مجموعه)

-       تابلوهای کنترل و اندازه گیری آزمایشات جهش حرارتی (يک مجموعه)

-       تابلوهای کنترل و اندازه گیری آزمایشات ولتاژ القایی (فرکانس دوبل - يک مجموعه)

-       تابلوهای کنترل و اندازه گیری آزمایشات ولتاژ اعمالی (APPLIED - يک مجموعه)

-       دستگاه تست سختی سنجی (یک دستگاه)

-       دستگاه تست ضخامت سنجی (یک دستگاه)

9-کارگاه ماشين سازی:

شرکت ماشين انتقال قدرت توانمندی ساخت ماشين آلات مورد نياز به منظور توليد انواع ترانسفورماتور را داراست و کليه تجهيزات کارگاهی اعم از دستگاههای کشش و نورد، دستگاه آنیلینگ، دستگاه عايق کاری سيم ( استرند)، دستگاههای کويل پيچ افقی و عمودی کوچک و بزرگ، پرس گرم هیدرولیک به منظور ساخت عایق، دستگاه پمپ خلاء و انواع دستگاه تصفيه روغن در سایزهای مختلف مطابق نياز فعاليت های ساخت و توليد ترانسفورماتور را طراحی و توليد نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست برخی از تجهیزات تولید شده توسط کارگاه ماشین سازی شرکت ماشین انتقال قدرت بشرح زیر می باشد:

-       استرند اتوماتیک با ظرفیت 12 لایه عایق کاری با سرعت 12 متر بر دقیقه (دو دستگاه)

-       استرند اتوماتیک با ظرفیت 8 لایه عایق کاری با سرعت 6 متر بر دقیقه (يک دستگاه)

-       دستگاه کويل پيچ افقـی با ظرفيت 16 تن و طـول 3.2 متـر و قطـر کـارگيـری 2.5 متـر (دو دستگاه)

-       دستگـاه کويـل پيـچ افقـی بــا ظــرفيــت 12 تــن و طــول 3.2 متر و قطر کارگيری 2.2 مـتر (دو دستگاه)

-       قالب تراش بـا ظرفیت 5 تن با طول کارگـیری 3.2 مـتر و قـطر 2.2 متر (یک دستگاه)

-       کويل پيچ افقی با ظرفيت 500 کيلـو گـرم و طـول 90 سانتيمتـر و قطـر کـارگيـری 80 سـانتيمتـر (شش دستگاه)

-       انواع قالب سیم پیچی متناسب با نیاز از قطر 20 سانتیمتر الی 200 سانتیمتر (40 قالب)

-       Carrier با ظرفیت 100 تن جهت جابجایی ترانسفورماتورها (پنج دستگاه)

-       پرس گرم هیدرولیک جهت پرس و ساخت عایق با ظرفیت 300 تن و ابعاد 220 سانتیمتر و

         135 سانتیمتر (یک دستگاه)

-       کوره خشک کن الکتریکی 2 * 2 * 2 متر (یک دستگاه)

-       صلیبی جهت دمونتاژ و مونتاژ کویل ها 1 متر الی  4 متر (پنج دستگاه)

-       استند هسته 10 تن (يک دستگاه)

-       استند هسته 60 تن (يک دستگاه)

-       دستگاه هیتر پمپ 16,000 lit/h  (یک دستگاه)

-       دستگاه تصفیه فیزیکی روغن 16,000 lit/h (یک دستگاه)

-       دستگاه فیلتر پرس سرد 16,000 lit/h (یک دستگاه)

-       دستگاه کشش سیم (یک دستگاه)

-       دستگاه نورد سیم (یک دستگاه)

-       دستگاه آنیلینگ تحت خلاء (یک دستگاه)

کیفیت محصولات ماشین انتقال قدرت را چطور ارزیابی می کنید؟
کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت ماشین انتقال قدرت می باشد.
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans